Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen.
In deze algemene voorwaarden is Pluimvee service Noord- Nederland degene die zich va deze voorwaarden bedient, terwijl de andere partij wordt aangeduid als wederpartij.Pluimvee service Noord- Nederland  is statutair gevestigd in Damwoude. Overeenkomst: alle afspraken tussen Pluimvee service Noord- Nederland  en wederpartij betreffende de levering van producten en/of diensten. Wederpartij de natuurlijke of rechtspersoon die zaken van Pluimvee service Noord- Nederland afneemt.
 
Artikel 2 Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten koop en verkoop alsmede diensten tenzij anders overeengekomen. Eventuele bedingen hebben een incidenteel karakter, en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.
 
Artikel 3 Overeenkomsten.
Alle overeenkomsten, in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend. Bij levering geld na de bestelling de factuur als orderbevestiging.
 
Artikel 4 Prijzen.
De prijzen zijn in Euro`s en af magazijn en vermeld met exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 
Artikel 5 Betaling
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De wederpartij zal zonder dat sommatie en ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij stipte nakoming van zijn/haar betalingsverplichting. Bovendien zal als dan al hetgeen Pluimvee service Noord- Nederland  van de niet wederpartij te vorderen heeft- uit hoofde van welke overeenkomst dan ook- terstond en geheel opeisbaar zijn. De vordering tot betaling is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte nakoming.
 
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud en reclame.
Tot aan de gehele voldoening van de factuur blijven de goederen en of diensten eigendom van Pluimvee service Noord- Nederland . Reclames dienen binnen 3 dagen na ontvangst schriftelijk aan Pluimvee service Noord- Nederland te worden meegedeeld. Een medegedeelde reclame ontheft de koper niet van betalingsverplichting.
 
Artikel 7 Overmacht.
Pluimvee service Noord- Nederland heeft het recht een overeenkomst te beëindigen of op te schorten wanneer er sprake is van een overmachtssituatie Pluimvee service Noord- Nederland. hoeft de reden van situatie niet kenbaar te maken.
 
Artikel 8 Geschillen en recht.
Op alle geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.
 
Artikel 9 Copyright.
Niets van Pluimvee service Noord- Nederland mag gekopieerd worden of vermenigvuldigd. Alle teksten en foto`s van Pluimvee service Noord- Nederland zijn beschermd.